کتاب استاد بازارها اثر تام ویلیامز

کتاب استاد بازارها منبع اصلی تحلیل حجم و دامنۀ قیمت و گنجینه‌ای ارزشمند است که توسط آقای تام ویلیامز بنیان‌گذار این روش نوشته شده است. این روش بر اساس همان نظریه آقای وایکف است که بر سه پایۀ استوار است.( قانون عرضه و تقاضا، قانون نتیجه در برابر چالش و قانون علت و معلول). کتاب […]

۱۷۵,۰۰۰ تومان
کتاب استاد بازارها اثر تام ویلیامز
توضیحات
دیدگاه‌ها