اساتید ما

برنا هاشمی
فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع
گل جهان سلطانی
فارغ التحصیل رشته ژنتیک
آی جهان سلطانی
فارغ التحصیل رشته اقتصاد
یوسف امان آبادی
فارغ‌التحصیل رشته نرم افزار
رضا زکی نژاد
فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک
محمدعلی جباری
فارغ‌التحصیل رشته عمران
پوریا کاظمی فر
لطیف آهی
موسس آکادمی مالی اینوستپ